Get Adobe Flash player

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

 

1. ตำแหน่งพนักงานรวบรวมข้อมูล ชั้น 3  (จำนวนมาก)

- ชาย - หญิง อายุ 18 - 30 ปี

- สำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ อนุปริญญา

สาขาบริหารธุรกิจ, สาขาบริหารบัญชี, สาขาบริหารงานทั่วไป, สาขาบริหารคอมพิวเตอร์

และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- มีความรับผิดชอบสูง

- ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

- อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษพอใช้

 

2. ตำแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

- ชาย - หญิง อายุ 22 - 35 ปี

- สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

- มีความรับผิดชอบสูง

- ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

- อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษพอใช้

 

 

ผู้สนใจยื่นเอกสารสมัครด้วยตนเองได้ที่

 

ศูนย์บริหารงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 11

 

เอกสารที่ใช้สมัคร

1. รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป

2. สำเนาบัตรประชาชน

3. สำเนาทะเบียนบ้าน

4. สำเนาวุฒิการศึกษา

4. สำเนาเอกสารการผ่านการเกณฑ์ทหาร (เฉพาะผู้ชาย)